Interschool, basisschool voor anderstaligen

Iedere dag, de school uit met een high-five en een glimlach
 

Welkom op de website van Interschool

Interschool staat voor onderwijs aan kinderen met verschillende nationaliteiten en die het Nederlands leren als tweede taal, ‘inter’ staat dan voor internationaal. Interschool staat ook voor een school die fungeert als tussenstation voor vervolgonderwijs in Nederland of elders in de wereld, ‘inter’ staat dan voor tussen.

Basisschool Interschool is gevestigd op het terrein van de Centrale Opvang voor Asielzoekers (hierna COA) in Ter Apel.
Het COA vangt mensen op in verschillende locaties. Onze school verzorgt het onderwijs aan de kinderen van vier jaar tot ongeveer twaalf jaar.
Veel kinderen wonen in het COA van Ter Apel, maar ook kinderen van ouders die als gezin herenigd zijn in Nederland en wonen in de gemeente Westerwolde zijn welkom op onze school.
Met behulp van deze website willen wij een beeld schetsen van onze school. Bent u nieuwsgierig geworden naar onze school en wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op om een afspraak te maken. U vindt onze adresgegevens onder het kopje contact rechtsboven op deze pagina.

Lees nu meer
Bouwen aan je toekomst, steen voor steen.
 

Onderwijs aan anderstaligen

Elke basisschool is verbonden met haar omgeving, heeft haar 'eigen' kinderen en probeert in het onderwijsaanbod daar zo goed mogelijk bij aan te sluiten. Interschool ontvangt het grootste deel van haar leerlingen vanuit het COA. De woonomgeving is multicultureel en er wonen veelal geen Nederlands sprekende mensen. Vaak woont men met meerdere gezinnen in één woonruimte.

De ouders van deze leerlingen hebben vaak geen onderwijs genoten in hun thuisland. Een aantal ouders heeft in het land van herkomst een of andere vorm van (basis)onderwijs gevolgd. In de meeste gevallen verschilt ons onderwijssysteem sterk van hetgeen zij kennen. De ouders spreken geen Nederlands en zijn vaak niet in staat hun kinderen te ondersteunen bij het leerproces.
De rollen zijn dikwijls omgekeerd: de kinderen helpen al op jonge leeftijd hun ouders door te ‘tolken’.

Een kind dat in Nederland is gearriveerd, heeft rust en ruimte nodig om te wennen aan zijn nieuwe omgeving. Het kind moet zijn houding ten opzichte van die nieuwe omgeving bepalen. De toekomst is onzeker en door de vele externe prikkels, denk aan: transfers van het ene centrum naar het andere centrum, de invloed van de asielprocedure, uitzetting van vrienden/familie, wordt de innerlijke rust van het kind verstoord.

Het onderwijs wordt bovenal gekenmerkt door het zeer grote verloop van leerlingen: de ervaring leert dat de verblijfsduur varieert van een week tot maximaal anderhalf jaar. Meer dan de helft van de ingeschreven leerlingen in een kalenderjaar is binnen een paar weken weer vertrokken.
Sommige leerlingen hebben in hun land van herkomst niet of nauwelijks onderwijs gevolgd. De leerlingen van onze school beheersen de Nederlandse taal redelijk tot helemaal niet. Hierdoor loop je tegen een taalbarrière aan tussen, zowel leerkracht leerling, alsook tussen de leerlingen onderling.

Door de sterk verschillende situaties ten opzichte van de reguliere bassischool heeft ons onderwijs aan kinderen van nieuwkomers andere prioriteiten.
Bij ons ligt de nadruk op het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen. Afhankelijk van de beginsituatie wordt een leerling op leeftijd in een onderwijsarrangement geplaatst op Interschool. Binnen deze onderwijsarrangementen is het leerstofaanbod op de verschillende kernvakken anders georganiseerd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de schoolgids op deze site.

Lees nu meer
 

Positive Behavior Support

Het schoolteam van Interschool is in het schooljaar 2019-2020 gestart met een drie-jarig traject Positive Behavior Support.
Positive Behavior Support (hierna PBS) is gericht op het creëren van een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Het programma is, op wetenschappelijke basis, in Amerika ontwikkeld.
Uitgangspunt van het drie-jarig traject is dat het schoolteam werkt aan het systematisch aanleren van goed en gewenst gedrag. Het positief gedrag wordt bekrachtigd en beloond en ongewenst gedrag wordt eenduidig omgebogen.
PBS is dus een schoolbreed gedragen systeem van positief bekrachtigen van gewenst gedrag bij leerlingen. Het streven is om onze leerlingen op een positieve en stimulerende manier gewenst, goed gedrag aan te leren.
Dit doen wij door:


Heldere gedragsverwachtingen te formuleren, waarbij onze vier pijlers van goed gedrag zijn: verantwoordelijkheid, veiligheid, vriendelijkheid en vertrouwen.
De gedragsverwachtingen zichtbaar te maken in de school. Onze regels hangen zichtbaar in de school en in de klas, waardoor leerlingen weten wat de gedragsverwachtingen zijn.
Het systematisch aanleren van gewenst gedrag. Binnen PBS wordt er vanuit gegaan dat leerlingen goed gedrag willen laten zien. Goed gedrag moet worden aangeleerd, net als taal en rekenen. De leerkrachten oefenen regelmatig actief gewenst gedrag via ‘gedragslessen’. Uitgangspunt is dat gewenst gedrag wordt bekrachtigd en ongewenst gedrag zoveel mogelijk wordt genegeerd.

Het schoolteam heeft in het schooljaar 2019-2020 de gedragsverwachtingen omschreven en op elkaar afgestemd.

Lees nu meer
 

Excellente School

Op 14 december 2016 heeft een kwaliteitsonderzoek door de inspectie van onderwijs plaatsgevonden op Interschool, waarin de volgende punten zijn benoemd:

Het onderwijsleerproces is op orde. Leerlingen krijgen alle gelegenheid van het geboden onderwijs te profiteren.
De leerlingen krijgen een passend arrangement aangeboden en de leraren volgen structureel hun ontwikkeling.
Leraren leggen duidelijk uit.
Het team spant zich maximaal in voor een veilig, respectvol en positief leerklimaat.
De kwaliteitszorg en kwaliteitscultuur zijn goed.

Naar aanleiding van dit kwaliteitsonderzoek is Interschool het traject voor excellente school ingegaan.
Op 22 januari 2018 werd het predicaat Excellente School 2017 primair onderwijs ontvangen voor het arrangement eerste opvangonderwijs uitgereikt voor de schooljaren 2018, 2019 en 2020.

Op donderdag 5 maart 2020 heeft de inspectie van onderwijs Interschool opnieuw bezocht. Het oordeel van de inspectie is wederom goed op de kwaliteitsgebieden: onderwijsproces, schoolklimaat en kwaliteitszorg en ambitie.

Lees nu meer
 

OOW gaat voor W&T

Maandag 4 oktober 2021 organiseerde Openbaar Onderwijs Westerwolde in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen een inspirerend en enthousiasmerend OOW-café ‘Wetenschap en Techniek’. OOW gaat samen met haar scholen W&T opnemen in het lesprogramma en het gehele curriculum. De leerkrachten hebben deze middag actief een aantal voorbeelden ervaren hoe Wetenschap en Techniek hun onderwijs kunnen verrijken. Alle scholen geven het aanbod van W&T op hun eigen manier vorm.

Wetenschap en Techniek is een kijk op de wereld die begint bij de verwondering van het kind. Het stimuleert kinderen tot creatief denken en problemen op te lossen door er kritisch naar te kijken; vaardigheden die zij hun hele leven kunnen blijven gebruiken! Het onderzoeksproces gaat volgens een onderzoekscyclus die kinderen duidelijkheid geeft tijdens het onderzoeken. Ze beginnen bij de verwondering en het stellen van vragen. Op deze vraag wordt een hypothese gesteld, waarna het uitgevoerd kan worden. Hierna kan een conclusie getrokken worden, wordt er gepresenteerd en is er tijd voor een inhoudelijke verdieping. Hierdoor worden de kinderen zelf aan het denken gezet en leren in deze stappen het leren op een onderzoekende manier.

Lees nu meer